PREMIUM

Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości

Analiza stanu prawnego nieruchomości

Na zlecenie klientów przeprowadzamy badanie stanu prawnego nieruchomości, w szczególności sprawdzając czy jest on zgodny z stanem widocznym w księdze wieczystej.

Doradztwo w zakresie aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Sprawdzamy zasadność ponoszonej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz jej nowej wielkości po dokonaniu aktualizacji. Użytkownik wieczysty niezadowolony z aktualizacji może wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w celu przedstawienia innej wysokości opłaty. 

Doradztwo w zakresie odszkodowań

Doradztwo w zakresie odszkodowań obejmuje: 

- wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu w związku posadowieniem na działce urządzeń przesyłowych np. linie energetyczne, 

-  wynagrodzenie za usatnowienie służebności drogi koniecznej, 

-  wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, 

- odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości w związku z zmianą lub wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analiza statystyczna wybranego segmentu rynku nieruchomości 

Sporządzamy dokładne analizy wybrenego segmentu rynku nieruchomości, dzięki czemu można uzyskać informacje między innymi na temat:

- trendu zmian cen

- wartości statystyk opisowych 

- zależności między ceną, a cechami nieruchomości

- oceny atrakcyjności planowanej inwestycji

oraz wiele innych wniosków w zależności od zaleceń klienta.

Analiza statystyczna  

Wykonamy analizę statystyczną do prac licencjackich, magisterskich, projektów. Mamy na koncie wiele wykonanych analiz, zarówno do prac dyplomowych czy projektów. Oferujemy wykonanie:

- prostej statystki opisowej,

- statystyki matematycznej (testy istotności, zależności itp.),

- projekty ekonometryczne (od najprostszych linni regresji do bardziej skomplikowanych, szeregi czasowe),

- inne w zależności od potrzeb klienta.

Oferujemy również pomoc w pisaniu pracy w rozdziałach traktujących o zastosowaniu wybranych metod statystycznych.

www.kancelariapremium.com.pl

2015

Doradztwo biznesowe

Ocena opłacalności planowanej inwestycji

Duże projekty inwestycyjne w celu zminimalizowania ryzyka należy poddać wstępnej analizie opłacalności. Ocena opłacalności inwestycji szczególnie przydatna jest w projekatach deweloperskich.

 

Na zlecenie klientów przygotowujemy szczegółowy raport analizując przyszłe dochody oraz koszty związane z inwestycją. Przepływy pienieżne badane są z uwzględnieniem upływu czasu. Końcowy wynik przedstawia potencjalny zysk lub stratę z całego okresu przedsięwzięcia.

Biznes plan

Opracowanie biznes planu objemuje charakterystyke lokalnego rynku, jego nasycenie, możliwości pokonania bariery wejścia na rynek oraz w zależności od potrzeb klienta ocenę opłacalności inwestycji.

501 281 636

Biuro Wycen Nieruchomości i Finansów

Myślenice, Wybickiego 10

698 049 305

Mateusz Tomal - Rzeczoznawca Majątkowy 

Anna Tomal - Księgowość 

facebook googleplus twitter telefon